Quy hoạch xây dựng [A-Z]

  1. Quy hoạch xây dựng là gì?

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng, tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với mục đích tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mực tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hình ảnh minh họa quy hoạch xây dựng
Hình ảnh minh họa quy hoạch xây dựng

2. Các lại quy hoạch xây dựng hiện nay

Hiện nay, trong lĩnh vực xây dựng thì quy hoạch được chia làm 4 loại: quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch xây dựng khu chức năng; quy hoạch đô thị; quy hoạch nông thôn.
Trước hết chúng ta cùng đi vào tìm hiểu quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng.

2.1. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện

Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong giới hành chính của liên huyện, một huyện trong tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong từng thời kỳ.

2.2. Quy hoạch xây dựng khu chức năng

Quy hoạch xây dựng khu chức năng là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng quy định tại khoản 25 điều 3-Luật xây dựng năm 2014. Quy hoạch xây dựng khu chức năng gồm quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng.

(Trích Luật xây dựng năm 2014)

2.3. Quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bao gồm các loại quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị.

2.4. Quy hoạch nông thôn

Quy hoạch nông thôn là việc tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn.

Hình ảnh minh họa quy hoạch xây dựng
Hình ảnh minh họa quy hoạch xây dựng

Quy hoạch nông thôn gồm quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

3. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch

3.1 Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện

– Bộ xây dựng sẽ chủ trì và phối hợp với các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đối với vùng liên tỉnh, vùng chức năng đặc thù có ý nghĩa quốc gia, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh.

– Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng các vùng khác thuộc đơn vị hành chính do mình quản lý.

3.2. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng chức năng:

– Bộ xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù cấp quốc gia.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù, trừ quy hoạch quy định tại điểm a khoản 2 điều 24 Luật xây dựng và nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc chủ đầu tư xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực được giao quản lý hoặc đầu tư.

3.3. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị:

– Bộ xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên, quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Hình ảnh minh họa quy hoạch xây dựng nông thôn
 

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên, khu vực trong đô thị và khu vực có ý nghĩa quan trọng, trừ quy hoạch đô thị quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 19 Luật quy hoạch đô thị năm 2009.

– Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã tổ chức lập quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ quy hoạch đô thị quy định tại các khoản 2 và 7 điều 19  Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

– Ủy ban nhân dân quận tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ quy hoạch đô thị được quy định tại khoản 1,2,7 điều 9-Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

– Ủy ban nhân dân huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ quy hoạch đô thị quy định tại các khoản 1,2 và 7 Điều 9- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

– Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn trừ quy hoạch đô thị quy định tại các khoản 1,2 và 7- Điều 9- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

– Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư.

3.4. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch nông thôn

Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch nông thôn được giao cho Ủy ban nhân dân xã.

Hình ảnh minh họa quy hoạch xây dựng nông thôn
Hình ảnh minh họa quy hoạch xây dựng nông thôn

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

Để tiến hành hồ sơ cấp phép quy hoạch, chủ đầu tư cần chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

– Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

– Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.

– Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư

– Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án

5. Trình tự cấp giấy phép quy hoạch

Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch.

Bước 2: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch về nội dung giấy phép quy hoạch.

Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch hợp lệ.

Hình ảnh minh họa đơn đề nghị cấp phép quy hoạch xây dựng
Hình ảnh minh họa đơn đề nghị cấp phép quy hoạch xây dựng

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 35 của Nghị định này, trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch các cấp phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trên đây là những thông tin hữu ích liên quan đến quy hoạch xây dựng.

Để cập nhật thêm những thông tin liên quan đến kiến thức xây dựng cũng như tư vấn, thiết kế và thi công xây dựng hãy liên hệ Chánh Nghĩa Group nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHÁNH NGHĨA

Địa chỉ: 993 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 0986587878

Email: info@chanhnghia.com

Website: chanhnghia.com.vn- chanhnghia.com –chanhnghia.vn

post
✅ Tư vấn - thiết kế - Thi công ⭕ Chánh Nghĩa Group chuyên Tư vấn - thiết kế - Thi công các công trình nhà phố, biệt thự, trường học, khách sạn, chung cư cao tầng, văn phòng cao tầng, nhà xưởng...
✅ Dịch vụ Xây dựng trọn gói ⭐ Chánh Nghĩa Group công ty xây dựng nhà trọn gói UY TÍN - CHẤT LƯỢNG và giá phù hợp nhất đáp ứng tất cả nhu cầu của chủ đầu tư. Cam kết không phát sinh chi phí.
✅ Bảo hành 10 năm ⭕ Chánh Nghĩa Group luôn tự hào là công ty xây dựng uy tín nhất, luốn lấy chất lượng công trình làm kim chỉ nam để phát triển công ty. Chánh Nghĩa Group cam kết chính sách bảo hành kết cấu lên đến 10 năm khách hàng hoàn toàn yên tâm khi chọn Chánh Nghĩa Group.
✅ Dịch vụ pháp lý xây dựng ⭐ Chánh Nghia Group chuyên tư vấn và nhận dịch vụ hồ sơ pháp lý xây dựng nhà phố, biệt thự, khách sạn, trường học, chung cư cao tầng, văn phòng cao tầng, nhà xưởng...

Xem thêm bài viết liên quan

0986.58.78.78